Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf 15 mei 2010 en zijn van toepassing op elke bestelling en diensten via een Dienst zoals omschreven in artikel 3 en die wordt aangeboden op de Webshop: www.otm-shop.be

De eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing.

Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Identificatie van de verkoper

De verkoopsite OTM-SHOP.be is een website bestemd voor elektronische handel toegankelijk via het Internet voor alle Internetgebruikers. Deze website wordt uitgegeven door WEBLOGISTICS bvba, Pastoriestraat 10, 9620 Zottegem, ingeschreven in het Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0824.974.013.

3. Omschrijving van de dienst en de bestemmelingen

Met dienst wordt bedoeld de online aankoop van producten en diensten aangeboden op de website www.otm-shop.be, beheerd door de Verkoper.

De erin voorgestelde Dienst en producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als consument (d.w.z. die de via de Dienst aangekochte producten kopen of gebruiken voor andere dan professionele doeleinden) of als professioneel, maar ook voor rechtspersoon (hierna de “Kopers”) genoemd.

4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De producten en diensten die te koop worden aangeboden via de Dienst zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de Koper om ze te kopen, buiten de bestelprocedure, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

De Koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure, die hieronder beschreven wordt, voltooit. WEBLOGISTICS bvba is slechts geldig verbonden t.o.v. de Koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst wordt bevestigd. Bij betaling per overschrijving beschikt de Koper over 7 werkdagen om de betaling uit te voeren. Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt WEBLOGISTICS bvba ontheven van elke verplichting jegens de Koper en wordt de bestelling geannuleerd zonder kosten voor de Koper.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag WEBLOGISTICS bvba op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van de producten en diensten opschorten, het assortiment producten en diensten veranderen of de tarieven van haar producten en diensten wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die WEBLOGISTICS bvba voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Disclaimer op de site zonder voorbehoud te aanvaarden.

5. Bestelprocedure

De Koper doorbladert de webshop en kiest de producten die hij wil.
De Koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram "winkelkar".
Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op het pictogram “Uw winkelkar” en wordt hij op de hoogte gebracht van de leveringsmethode die WEBLOGISTICS bvba voorstelt.
Elke bestelling langs deze weg wordt als definitief beschouwd nadat de zes hierna vermelde stappen werden doorlopen.
Elke stap wordt afgesloten door het “klikken” op het bevestigingspictogram “Volgende”. Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het pictogram “Vorige”. Bij de laatste bevestiging in artikel 5.f, gaat de Koper een contractuele verbintenis aan.

a. Details van de bestelling (scherm “Winkelkar”)

Er wordt de Koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

De details van de bestelling bevatten:

- de hoeveelheid en de naam van de bestelde producten;
- de eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW en de eventuele verwerkingskosten;

Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op de pictogrammen “het product schrappen” of “het aantal wijzigen”.

Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Naar de kassa”.

b. Contactgegevens en Keuze voor met of zonder factuur (scherm “Klantengegevens”)

Als de Koper de bestelde goederen bestemt voor beroepsmatig gebruik, kan hij dat aangeven door “Bedrijf” aan te vinken.
Als de koper geen btw- of ondernemingsnummer heeft, moet hij standaard “Particulier” aanvinken.
Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Volgende”.
Als de koper heeft opgegeven dat hij handelt als particulier en geen factuur ontvangt, wordt hij verzocht zijn leveringsadres en zijn contactgegevens in te vullen. Als de koper heeft opgegeven dat hij handelt voor beroepsdoeleinden en een factuur ontvangt , wordt hij verzocht zijn factureringsadres, zijn leveringsadres (als dat verschilt van het factureringsadres) en zijn contactgegevens in te vullen.

c. Keuze van de leveringsmethode

De koper kan opteren uit 3 verschillende leveringsmethodes.
- Levering thuis of op kantoor
- Levering in het postkantoor of postpunt
- Levering in een pakjesautomaat
De koper geeft aan waar hij wenst dat het pakje wordt afgeleverd. Indien het adres niet of onvolledig zou ingevuld zijn in de voorgaande stap, moet de verkoper dit nog invullen indien hij opteert voor een levering thuis of op kantoor. In geval van levering in een postkantoor of postpunt of een pakjesautomaat, moet de verkoper nog het leveringspunt van voorkeur kiezen uit de lijst.

d. Keuze van de betalingswijze, betaling van de bestelling en bevestiging

In deze vierde stap moet de Koper
- ofwel het nummer en de vervaldatum van zijn kredietkaart ingeven in de velden die daarvoor voorzien zijn; - ofwel kiezen voor een betaling via thuisbankieren van Dexia, ING, KBC of CBC ; - ofwel kiezen voor een betaling via debetkaart (Banksys) ; - ofwel kiezen voor een betaling via een bankoverschrijving (offlinebetaling). Zodra de keuze voor de betalingswijze gebeurd is, zet de klant zijn bestelling voort door op het pictogram “Volgende” te klikken.

In deze laatste stap wordt de koper verzocht om zijn bankgegevens in te vullen en te bevestigen. In dit stadium kan hij zijn bestelling nog annuleren door op het pictogram “Annuleren” te klikken. Wanneer de koper zijn betaling bevestigt, gaat hij een contractuele verbintenis aan.

6. Bevestiging per email en uitvoering van de bestelling

De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.
Deze bevestiging bevat:
- het nummer van de bestelling
- de datum waarop de bestelling werd geplaatst
- het leveringsadres
- de details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 5, a, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling
- de gegevens van WEBLOGISTICS BVBA
- de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht van verzaking door de Koper
WEBLOGISTICS BVBA behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende limitatieve lijst van gevallen:
- een onvolledige of onjuiste bestelling.
- het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.
- het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Koper (cf. infra: betaling).
- het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling (Ogone).


7. Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van WEBLOGISTICS BVBA, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

8. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website otm-shop.be van WEBLOGISTICS BVBA bezocht wordt; ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door WEBLOGISTICS BVBA. In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een overheid naar aanleiding of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval opeisbaar bovenop de prijs van de producten.

De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure zijn totaalprijzen en omvatten de Belgische btw en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.

De prijzen staan vermeld in euro.

9. Beschikbaarheid

Het product- en prijsaanbod van WEBLOGISTICS BVBA is geldig zolang het op de website OTM-shop.be van WEBLOGISTICS BVBA staat, tot uitputting van de voorraden van WEBLOGISTICS BVBA of haar leveranciers.

Wanneer een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de Koper daarvan op de hoogte gebracht. De Koper die op de hoogte werd gebracht van de onbeschikbaarheid van een product, kan zijn bestelling annuleren of een product of dienst aanvaarden dat / die gelijkaardig is aan het product of de dienst dat / die hij bestelde. Hij dient zich daartoe te richten tot WEBLOGISTICS BVBA bvba. Mits ze de Koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan WEBLOGISTICS BVBA eveneens de bestelling geheel of deels opschorten, de bestelling slechts ten dele leveren en het andere deel terugbetalen, of de Koper producten of diensten voorstellen die gelijkaardig zijn aan wat hij besteld had.

Indien de Koper het voorgestelde alternatief weigert, betaalt WEBLOGISTICS BVBA de bestelling geheel of deels terug, al naargelang ze deels werd geleverd of niet. In ieder geval kan WEBLOGISTICS BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.

10. Levering

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de Koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in België.

11. Facturering

Facturatie zal doorgevoerd worden onder naam van WebLogistics BVBA (Pastoriestraat 10, 9620 Zottegem), de verkoopsorganisatie van OTM-SHOP. Er wordt alleen een factuur in de zin van de btw-wetgeving uitgereikt als de Koper beschikt over een btw- of ondernemingsnummer en op voorwaarde dat hij tijdens de bestelprocedure zijn btw-nummer of, als hij dat niet heeft, zijn ondernemingsnummer heeft ingevuld in het daartoe voorziene veld. Als de wet dat voorschrijft, levert WebLogistics BVBA niettemin een aankoopfactuur op het thuisadres of aan de maatschappelijke zetel van de Koper, ongeacht of hij over een btw- of ondernemingsnummer beschikt.

De Koper kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling. Het factureringsadres moet echter, net als het leveringsadres, in België gelegen zijn.

De Koper kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling. Het factureringsadres moet echter, net als het leveringsadres, in België gelegen zijn.

12. Leveringstermijnen

WEBLOGISTICS BVBA waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt geleverd. Elke bestelling vóór 17 uur (op werkdagen), wordt de dag zelf door ons logistiek centrum behandeld en verstuurd. Uw bestelling kan dus de volgende werkdag op het door de Koper vermelde leveringsadres bezorgd worden. Bestellingen die na 17u worden geplaatst, bedraagt de leveringstermijn twee werkdagen.

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld.

Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om WEBLOGISTICS BVBA daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.

13. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten die de Koper eventueel moet betalen worden online gemeld in de bevestigingsmail, bij de prijs van de bestelde producten en diensten.

14. Niet-conformiteit

Alle artikels die via de dienst worden aangeboden worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk afgebeeld en beschreven. De afbeeldingen die op de site van OTM-shop.be staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.

Wanneer het ontvangen product niet overeenstemt met het artikel dat de koper bestelde of wanneer het beschadigd is, kan de koper het product terugsturen naar WEBLOGISTICS BVBA binnen de 7 dagen na ontvangst. WEBLOGISTICS BVBA ruilt het product om of betaalt het bedrag van de bestelling terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel. Na die 7 dagen worden de geleverde producten noch omgeruild, noch teruggenomen.

WEBLOGISTICS BVBA behoudt zich het recht voor te weigeren teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze beschadigd zijn door de koper.

Algemeen wordt een bestelling beschouwd als geleverd binnen de 3 werkdagen na de overhandiging van de artikels aan WEBLOGISTICS BVBA, de poststempel geldt als bewijs.

Indien echter één of meerdere besteld(e) product(en) de koper niet binnen de 5 werkdagen na de bevestiging van de bestelling bereikt op het meegedeelde leveringsadres, moet de koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met WEBLOGISTICS BVBA, om de status van zijn bestelling te controleren.

Wanneer blijkt dat de zending die werd verstuurd verloren zou zijn gegaan tijdens de leveringsprocedure, verstuurd WEBLOGISTICS BVBA een nieuwe zending of betaalt ze het bedrag van de bestelling terug.

15. Recht op verzaking

Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de Koper over een termijn van 14 dagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper. Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de klant dat recht niet. De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan WEBLOGISTICS BVBA. Het recht op verzaking van de Koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld. Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn. WEBLOGISTICS BVBA betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat is (zijn).

De verzendingskosten voor terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering (zie artikel 14).

16. Betaling

In het algemeen kunnen de bestellingen via de Dienst online betaald worden per kredietkaart van Visa/Mastercard of American Express, via de webbanking van ING, Dexia en KBC/CBC, per debetkaart (via Banksys) via een beveiligde server of een partner van WEBLOGISTICS BVBA. WEBLOGISTICS BVBA werkt op dit vlak samen met een “Service Payment Provider” (Ogone) en beschikt over volgende veiligheidsstandaarden: "Visa Certified" en "MasterCard Secured". Als de Koper een kredietkaart gebruikt, dan wordt op het moment van de bestelling toestemming gevraagd aan zijn financiële instelling. Naast die online betaalmiddelen kan de Koper zijn bestelling op de OTM-shop nog altijd betalen via een gewone overschrijving vanaf om het even welke rekening. Zijn bestelling zal dan pas verwerkt worden zodra de betaling op de rekeningen van WEBLOGISTICS BVBA ontvangen werd. Elke stap die de koper eenzijdig onderneemt en waarbij hij bij zijn bank een betaling in onze onlinewinkel betwist of die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor WEBLOGISTICS BVBA tijdelijk of definitief worden geblokkeerd (i) annuleert de facto de verwerking van de bestelling en (ii) indien de bestelling al is verwerkt, het recht op de terugbetaling van de bestelling of de automatische verzending van een vervangende zending. WEBLOGISTICS BVBA blijft eigenaar van de verkochte producten tot de prijs volledig is betaald. De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten.

17. Intellectuele rechten

De site van WEBLOGISTICS BVBA en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBLOGISTICS BVBA of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

18. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid

WEBLOGISTICS BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, een laattijdige levering, niet-conforme levering of niet-levering.

WEBLOGISTICS BVBA is bovendien niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

WEBLOGISTICS BVBA kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de koper of een derde persoon (bv. een onvolledig of fout leveringsadres invoeren of het adres zo invoeren dat de zending niet correct kan worden uitgereikt, een brievenbus die niet conform is met de postreglementering (niet limitatief)).

19. Talen

WEBLOGISTICS BVBA biedt de Kopers een on line bestelprocedure in twee talen aan:
- Nederlands
- Frans


20. Archivering

De contracten die werden afgesloten via de Dienst worden door WEBLOGISTICS BVBA gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Kopers).

21. Persoonlijke levenssfeer

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper verbindt WEBLOGISTICS BVBA zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven. WEBLOGISTICS BVBA bewaart sommige van de persoonsgegevens die de Koper verstuurt via deze site in haar database; dat is het geval voor de naam, de voornaam, het adres, het geslacht, de taal, het e-mailadres, het telefoon-, fax- en gsm-nummer, evenals het eventuele btw- of ondernemingsnummer van de Koper.

22. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van arrondissement Oudenaarde bevoegd.

23. Klantendienst en klachten

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de Dienst, kan de Koper terecht bij:

OTM-SHOP (WEBLOGISTICS bvba)
Klantendienst
Potaardestraat 42
1082 Brussel